Stichting Peerdsturen Lunteren "Lunters daagje Peerdsturen"       2e zaterdag van September!                                  "Oefen marathon"       2e zaterdag van april!                                  "Veluwe rit"       2e Pinksterdag!


Wie zijn wij

De Stichting Peerdsturen organiseerd jaarlijks enkele paarden evenementen in en om Lunteren.
De stichting heeft als doelstelling:

  • a) Het bevorderen en stimuleren van het kundig en vaardig uitoefenen van de mensport door beginnende en gevorderde menners
  • b) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het eerdergenoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting beoogt niet het maken van winst en wordt gefinancierd door sponsoring en giften van de vele “Vrienden van het Lunters Daagje Peerdsturen”.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door

  • Kees Donker / Voorzitter
  • Heidi van den Born / Secretaris
  • Martijn Adams / Penningmeester
  • Bert Bloemert / Bestuurslid
  • Wim van de Berg / Bestuurslid
  • William Versteeg / Bestuurslid

Geschiedenis

Tot aan het begin van de jaren negentig in de vorige eeuw werd door de Vereniging De Stichtse Aanspanning met behulp van een groot aantal vrijwilligers jaarlijks een Samengestelde Menwedstrijd te Lunteren georganiseerd. Deze menwedstrijd was een van de wedstrijden die meetelden voor het Nederlands kampioenschap.

Echter de eisen die door de deelnemers gesteld werden aan de groep van organisatoren en medewerkers van deze wedstrijd werden in de loop van de jaren dusdanig hoog dat laatstgenoemden niet meer de benodigde motivatie konden opbrengen en besloten er voor altijd mee te kappen.

Na een korte tijd van bezinning vonden zij het toch wel zonde dat al de opgedane kennis en ervaringen en opgebouwde voorzieningen in combinatie met de beschikbare terreinen binnen korte tijd tot het verleden zouden behoren.

En op dat moment was het idee van de “vrije” wedstrijd geboren.

De groep besloot om voortaan eenmaal per jaar een evenement te organiseren welke niet onder supervisie stond van enige organisatie of toezichthouder. In dit evenement, onder het motto “Plezier voor Mens en Dier”, zouden alle onderdelen en facetten zoals van een normale bondswedstrijd aanwezig moeten zijn. Elke menner die op een verantwoorde en paardvriendelijke wijze met zijn aanspanning aan een dergelijke wedstrijd kon deelnemen zou van harte welkom zijn. Voor elke deelnemer / plaatsing is er een beker waarbij de poedelprijs opvalt door een extra grote beker.

Om naar buiten de juiste herkenning te verkrijgen werd vanaf het begin gekozen voor de nog steeds gehanteerde naam “Het Lunters Daagje Peerdsturen”. Had je deelgenomen aan deze dag dan kon je dat tonen als de trotse bezitter van een speciale pet.

Voor diegenen die hem meegemaakt hebben en hebben mogen leren kennen behoeft het geen nadere uitleg dat de in augustus 2009 overleden Cees van Wijngaarden hierbij als initiator en promotor nadrukkelijk zijn stem heeft doen gelden. Hij werd verzocht voorzitter te worden, maar weigerde dit omdat hij liever niet in de schijnwerpers wilde staan en meer als coach achter de schermen wilde fungeren. Als bestuurslid van de Stichtse Aanspanning heeft hij het nodige ondernomen om de activiteit “Het Lunters Daagje Peerdsturen” een plaats te geven binnen deze vereniging.

Als eerste werd er begonnen met het reorganiseren van de diverse onderdelen. Uitgangspunt was dat voor ieder onderdeel dan wel facet een chef aangesteld werd (ca. 8-10 chefs). Zij zorgen ervoor dat het onderdeel waar hij/zij verantwoordelijk voor is perfect georganiseerd wordt. Indien er een chef in gebreke mocht blijven dan moest er snel een vervanger aangesteld worden. Belangrijk daarbij was dat de job voor de chef relatief gemakkelijk haalbaar moet zijn en dat erop toegezien wordt dat de hoeveelheid werk en daarbij behorende tijd door de persoon in kwestie altijd als prettig ervaren wordt. Door het chef systeem consequent te volgen is er een sterk gevoel van “onze wedstrijd, onze dag” gecreëerd. Wat er ook in resulteerde dat iedereen er graag bij wilde horen en dat er weinig verloop geweest is in de bezetting van de chefs en overige vrijwilligers.

Ondanks een minimale externe publiciteit is er steeds sprake geweest van een ruime overtekening van het aantal beschikbare startplaatsen. We mogen stellen dat voornamelijk de echte liefhebbers regelmatig terugkomen zodat je een sterk “Ons-kent-Ons-gevoel” krijgt wat de onderlinge sociale controle sterk positief beïnvloedt. Hierdoor ontstaat een minder zware belasting voor de organisatoren.

Na een kleine twintig jaar mogen we concluderen dat “Het Lunters Daagje Peerdsturen” uitgegroeid is tot een evenement dat zowel de gevorderde als de beginnende menner alle mogelijkheden biedt om ervaringen op te doen met het rijden van samengestelde menwedstrijden. Dit zal nog een groot aantal jaren kunnen blijven bestaan als we er maar zorgen dat de basis uitgangspunten geen geweld aan gedaan wordt. Het handhaven van de laagdrempelige gezonde financiële situatie kan hieraan een heel essentiële bijdrage leveren.

Niet alleen door de zich aandienende ziekte van Cees van Wijngaarden, maar ook door de optredende vergrijzing in de werkgroep heeft de groep zich in de laatste twee jaar uitvoerig gedachtes gemaakt over het veiligstellen van de continuïteit van het evenement. Ondanks het feit dat de Stichtse Aanspanning “Het Lunters Daagje Peerdsturen” op haar activiteiten kalender had staan en de uitnodigingen tot inschrijving onder haar leden verspreidde bleek het overgrote deel van de deelnemers geen lid van de Stichtse te zijn. Deelnemers vormen het grootste draagvlak voor een (wedstrijd) evenement. Doordat dit draagvlak voornamelijk buiten de Stichtse lag en de Stichtse organisatorisch steeds minder is gaan participeren, is de gedachte ontstaan om als werkgroep zelfstandig aan de beoogde continuïteit te gaan werken.

Dit heeft in 2009 formeel vorm gekregen door het oprichten van de “Stichting Peerdsturen”.

Hoewel er door de Stichting inmiddels meer activiteiten georganiseerd worden denkt het bestuur dat met name de inzet van de loyale werkgroep garant zal staan voor de continuïteit van het specifieke karakter van “Het Lunters Daagje Peerdsturen”.

En dat is waar we graag nog heel lang van willen blijven genieten.

Met ingang van kalenderjaar 2013 heeft stichting Peerdsturen de licentieovereenkomst getekend bij het KNHS voor het organiseren van categorie 3 of 4 wedstrijden. "Het Lunters Daagje Peerdsturen" zal dan ook vanaf 2013 aangemerkt staan bij het KNHS als "impulswedstrijd". Door deze verbinding aan het KNHS kunnen KNHS rijders en officials deelnemen resp. hun medewerking blijven verleenen aan de te organiseren evenementen. Het specifieke karakter van "Het Lunters Daagje Peerdsturen" kan en zal onverminderd zijn karakter blijven behouden. De aansluiting bij het KNHS doet hier op geen enkele manier afbreuk aan.

Als bestuur vertrouwen we hiermee een gezonde en goede toekomst voor "Het Lunters Daagje Peerdsturen" ingeleid te hebben waar we met z'n allen nog veel plezier aan kunnen beleven.